Domů

O Animefestu

 

Pravidla chování na akci

Animefest je kulturní akce jako každá jiná, proto bychom byli rádi, kdyby se návštěvníci chovali odpovídajícím způsobem a dodržovali určitá pravidla. Prostorami akce se rozumí prostory Brněnského výstaviště a prostory školy ZŠ Kotlářská.
Animefest pořádají Brněnští otaku (zapsaný spolek), kontakt na zodpovědné osoby (dále jen pořadatelé) najdete na zde. Přímo na místě bude akci organizovat větší skupina osob, označených jako organizátoři.

 1. Návštěvník je srozuměn s tím, že pokud poruší tato pravidla, může mu být odebrán návštěvnický náramek a bude vykázán z prostor akce.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, s těmito pravidly, případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz akce, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelů či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 3. Návštěvník projevuje souhlas s těmito pravidly tím, že nosí návštěvnický náramek. Bez tohoto souhlasu nebude vpuštěn na akci.
 4. Návštěvník je povinen nosit viditelně náramek, který dostane při vstupu, po celou dobu svého pobytu v prostorách akce.
 5. Animefest ani žádný z jeho pořadatelů nenesou zodpovědnost za návštěvníky pod 15 let vyskytující se v prostorách akce ani za případná zranění či újmy, které mohou utrpět. 
 6. Zákaz konzumace alkoholu a omamných látek v prostorách akce. Zákaz vnášení alkoholu a omamných látek do prostoru akce.
 7. Zákaz kouření (včetně elektrických cigaret) v prostorách akce. Místa vyhrazená pro kouření jsou vyznačena na mapě.
 8. Zákaz vstupu do prostor akce pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky.
 9. Zákaz kopírování materiálů chráněných autorským zákonem v prostorách akce.
 10. Zákaz připojování vlastních elektrických zařízení do zásuvek bez svolení organizátorů.
 11. Zákaz prodeje vlastního zboží mimo vyhrazené prostory. Pokud si chcete zřídit stánek, ozvěte se v dostatečném předstihu před zahájením akce pořadatelům.   
 12. Akce se koná v prostorách konferenčních sálů, kde se neběhá, nekřičí a lidé je navštěvují v čistém a nezapáchajícím oblečení. Návštěvník se podle toho chová, v sálech nejí a během programu neruší.
 13. Zákaz porušování požárních předpisů (viditelně vylepených na každém stanovišti), ucpávání schodišť a průchodů.
 14. Do prostor festivalu je možno jen a pouze pro účely cosplaye vnášet zbraně nebo jejich makety. Povolené funkční palné zbraně jsou pouze kategorie D (např. airsoftové) bez zásobníku nebo s prázdným zásobníkem zapečetěným organizátory. Chladné zbraně a nebezpečné či potenciálně nebezpečné rekvizity povoleny pouze v měkčeném provedení nebo jako nepoužívaná pevná součást kostýmu. Kostým či další doplňky k němu jsou povoleny pouze bez ostrých hran nebo dalších nebezpečných částí. Nebezpečná manipulace se zbraněmi znamená zabavení zbraně až vyloučení z festivalu, střelba z palných zbraní znamená okamžité a trvalé vyloučení z festivalu.
 15. Případné ztráty se budou uchovávat na infostánku, kde si je může návštěvník po prokázání vlastnictví vyzvednout, příp. tam odevzdat nalezený předmět.
 16. Zákaz vstupu se zvířaty do všech venkovních i vnitřních prostor akce. Výjimkou jsou jen asistenční psi.
 17. Návštěvník má právo na zvýhodněné vstupné pouze při objednávce vstupenek na stránce Smsticket.
 18. Návštěvník souhlasí, že bude dbát pokynů organizátorů (osob takto označených), které mají stejnou sílu jako tato pravidla a jejich nesplnění může vést k sankci uvedené v bodu 1.
 19. Pořadatelé mají právo pořizovat v prostorách akce audiovizuální záznamy za účelem propagace a reportáží z festivalu.
 20. Pokud návštěvník nesouhlasí s výkladem pravidel v podání organizátora, případně se domnívá, že pokyn organizátora je v rozporu s pravidly, má právo se odvolat a požádat o rozhodnutí hlavního organizátora v daných prostorách nebo hlavního pořadatele akce. Jeho rozhodnutí je konečné.

Doplňující pravidla pro školu

 1. Je zakázáno používat jakékoliv vybavení školy, pokud to organizátoři výslovně nepovolí, či jej jakkoliv poškozovat.
 2. V době od 22.00 do 7.00 platí noční klid.
 3. Nenechávejte ve škole bez dozoru cennosti (můžete si je uložit v šatnách).

Doplňující pravidla pro nakládání s odpadem

Vzhledem k rozmachu celého festivalu zavádíme třídění odpadu nejen ve venkovních prostorách BVV, ale i obou budovách. Pytle na plasty, PET lahve a nápojové kartony budou modré barvy. Na komunální (směsný) odpad budou pytle černé.  Pro papírový odpad budou stejně jako loni kontenjery venkovní, a nově i krabice u infostánku v A1 nebo E.

Všichni zúčastnění jsou povinni správně odkládat odpad.

Pravidla jsou platná ke dni 28. 4. 2023, pořadatelé si vyhrazují právo tato pravidla měnit a doplňovat.